PRANEŠIMAS APIE KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ REORGANIZAVIMĄ, PRIJUNGIANT JĮ PRIE KAUNO „NEMUNO“ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T-62 „Dėl sutikimo reorganizuoti Kauno lopšelį-darželį „Eglutė“, prijungiant jį prie Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ (kodas 291637350) būtų reorganizuotas prijungiant jį prie Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro (kodas 190136168).

Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:

Reorganizuojamas juridinis asmuo:
Kauno lopšelis-darželis – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, A. ir J. Gravrogkų g. 11, LT-51451 Kaunas, kodas 291637350. Duomenys apie Kauno lopšelį-darželį „Eglutė“ kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 7 d.

Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo:
Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, A. ir J. Gravrogkų g. 9, LT-51451 Kaunas, kodas 190136168. Duomenys apie Kauno „Nemuno“ mokyklą-daugiafunkcį centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 3 d.

Reorganizavimo būdas:

Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ reorganizuojamas būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, prijungiamas prie Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro, kuriam pereina visos Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ teisės ir pareigos.

Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ reorganizuojamas Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą tęsiančios Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ reorganizuojamas iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos.

Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“ baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos (įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, apskaičiuotus po Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ išregistravimo) perduodamos Kauno „Nemuno“ mokyklai-daugiafunkciam centrui nuo turto ir dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.

Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno lopšelio-darželio „Eglutė“ reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno „Nemuno“ mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų finansine atsakomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. balandžio 28 d. Kauno lopšelis-darželis „Eglutė“, A. ir J. Gravrogkų g. 11, Kaunas, 9.00-12.00 val., kontaktinis asmuo lopšelio-darželio direktorė Loreta Biskienė, tel. (8 37) 35 14 96.

Kauno „Nemuno“ mokykla-daugiafunkcis centras A. ir J. Gravrogkų g. 9, Kaunas, 9.00-12.00 val., kontaktinis asmuo mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Vesta Žiūraitienė, tel. (8 37) 45 14 20.

Reorganizavimo sąlygos pateikiamos čia >>>

LOPŠELIO–DARŽELIO „EGLUTĖ“ SVETAINĖ >>>